เว็บเล่นไพ่ป๊อกเด้ง งบกำไรขาดทุน

เว็บเล่นไพ่ป๊อกเด้ง หน่วยเงินเป็นล้าน USD ยกเว้นการแบ่งปันข้อมูล (ล้าน) และข้อมูลต่อหุ้น (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) ไตรมาสที่ 4 ปี 2564 ไตรมาส 3 ปี 2564 ไตรมาสที่ 4 ปี 2563 ปีงบประมาณ 2021 ปีงบประมาณ 2020 รายได้จากการดำเนินงานและอื่นๆ น้ำมันดิบและคอนเดนเสท 3,246 2,929 1,711 11,125 5,786 ของเหลวก๊าซธรรมชาติ 583 548 229 1,812 668 ก๊าซธรรมชาติ 847 568 302 2,444 837 กำไร (ขาดทุน) จาก สัญญาซื้อขายล่วงหน้าสินค้าโภคภัณฑ์ 136 (494) 70 (1,152) 1,145 การรวบรวม การแปรรูป และการตลาด 1,232 1,186 643 4,288 2,583 กำไร (ขาดทุน) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ Net (29) 1 (6) 17 (47) อื่นๆ, เน็ต 29 27 16 108 60 รวม 6,044 4,765 2,965 18,642 11,032 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่าและดี 325 270 261 1,135 1,063 ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง 228 219 195 863 735 การรวบรวมและประมวลผลต้นทุน 147 145 119 559 459 ค่าใช้จ่ายในการสำรวจ 42 44 41 154 146 ต้นทุนรูแห้ง 43 4 — 71 13 การด้อยค่า 206 82 143 376 2,100 ต้นทุนการตลาด 1,160 1,184 621 4,173 2,698 ค่าเสื่อมราคา ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย 910 927 870 3,651 3,400 ทั่วไปและการบริหาร 139 142 113 511 484 ภาษีอื่นนอกเหนือจากรายได้ 316 277 114 1,047 478 รวม 3,516 3,294 2,477 12,540 11,576 รายได้จากการดำเนินงาน (ขาดทุน) 2,528 1,471 488 6,102 (544) รายได้อื่น (รายจ่าย) สุทธิ 9 6 (7) 9 10 รายได้ (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยจ่าย และภาษีเงินได้ 2,537 1,477 481 6,111 (534) ดอกเบี้ยจ่าย สุทธิ 38 48 53 178 205 รายได้ (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 2,499 1,429 428 5,933 (739) บทบัญญัติภาษีเงินได้ (ผลประโยชน์) 514 334 91 1,269 (134) รายได้สุทธิ (ขาดทุน) 1,985 1,095 337 4,664 (605) เงินปันผลที่ประกาศต่อหุ้นสามัญ 2.7500 0.4125 0.3750 4.9875 1.5000 รายได้ (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น ขั้นพื้นฐาน 3.42 1.88 0.58 8.03 (1.04) เจือจาง 3.39 1.88 0.58 7.99 (1.04) จำนวนหุ้นสามัญเฉลี่ย ขั้นพื้นฐาน 581 581 580 581 579 เจือจาง 585 584 581 584 579 ปริมาณและราคาหลุมผลิต (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) ไตรมาสที่ 4 ปี 2564 ไตรมาสที่ 4 ปี 2563 % เปลี่ยน ไตรมาส 3 ปี 2564 ปีงบประมาณ 2021 ปีงบประมาณ 2020 % เปลี่ยน ปริมาณน้ำมันดิบและคอนเดนเสท (MBbld) (A) สหรัฐ 449.7 442.4 2% 448.3 443.4 408.1 9% ตรินิแดด 0.9 2.3 -61 % 1.2 1.5 1.0 50% อื่นๆ ระหว่างประเทศ(B) — 0.1 -100% — 0.1 0.1 0 % รวม 450.6 444.8 1% 449.5 445.0 409.2 9% ราคาน้ำมันดิบและคอนเดนเสทเฉลี่ย ($/Bbl) (C) สหรัฐ 78.31 41.86 87 % 70.88 68.54 38.65 77% ตรินิแดด 66.86 32.91 103% 60.19 56.26 30.20 86 % อื่นๆ ระหว่างประเทศ(B) — 35.90 -100% — 42.36 43.08 -2% คอมโพสิต 78.29 41.81 87 % 70.85 68.50 38.63 77% ปริมาตรของเหลวก๊าซธรรมชาติ (MBbld) (A) สหรัฐ 156.9 141.4 11% 157.9 144.5 136.0 6% รวม 156.9 141.4 11% 157.9 144.5 136.0 6% ราคาของเหลวก๊าซธรรมชาติเฉลี่ย ($/Bbl) (C) สหรัฐ 40.40 17.54 130% 37.72 34.35 13.41 156% คอมโพสิต 40.40 17.54 130% 37.72 34.35 13.41 156% ปริมาณก๊าซธรรมชาติ (MMcfd) (A) สหรัฐ 1,328 1,075 24% 1,210 1,210 1,040 16% ตรินิแดด 206 192 7% 212 217 180 21% อื่นๆ ระหว่างประเทศ(B) — 25 -100% — 9 32 -72% รวม 1,534 1,292 19% 1,422 1,436 1,252 15 % ราคาก๊าซธรรมชาติเฉลี่ย ($/Mcf) (C) สหรัฐ 6.40 2.29 180% 4.50 4.88 1.61 203% ตรินิแดด 3.48 3.57 -3% 3.39 3.40 2.57 32% อื่นๆ ระหว่างประเทศ(B) — 5.47 -100% — 5.67 4.66 22% คอมโพสิต 6.00 2.54 136 % 4.34 4.66 1.83 155% ปริมาณเทียบเท่าน้ำมันดิบ (MBoed) (D) สหรัฐ 827.8 763.0 8% 807.9 789.6 717.5 10% ตรินิแดด 35.3 34.2 3% 36.5 37.7 30.9 22% อื่นๆ ระหว่างประเทศ(B) — 4.3 -100% — 1.6 5.4 -70% รวม 863.1 801.5 8% 844.4 828.9 753.8 10% รวม MMBoe (D) 79.4 73.7 8% 77.7 302.5 275.9 10% (เอ) พันบาร์เรลต่อวันหรือล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันตามความเหมาะสม (ข) ระหว่างประเทศอื่น ๆ รวมถึงการดำเนินงานของจีนและแคนาดาของ EOG การดำเนินงานของจีนถูกขายในไตรมาสที่สองของปี 2564 (ค) ดอลลาร์ต่อบาร์เรลหรือต่อพันลูกบาศก์ฟุต ตามความเหมาะสม ไม่รวมผลกระทบของตราสารอนุพันธ์ด้านสินค้าโภคภัณฑ์ทางการเงิน (ดูหมายเหตุ 12 ของงบการเงินรวมในรายงานประจำปีของ EOG ในแบบฟอร์ม 10-K สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564) (ด) เทียบเท่าน้ำมันพันบาร์เรลต่อวันหรือล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมัน ตามความเหมาะสม รวมถึงน้ำมันดิบและคอนเดนเสท NGL และก๊าซธรรมชาติ ปริมาณเทียบเท่าน้ำมันดิบกำหนดโดยใช้อัตราส่วน 1.0 บาร์เรลของน้ำมันดิบและคอนเดนเสทหรือ NGL ต่อ 6.0 พันลูกบาศก์ฟุตของก๊าซธรรมชาติ MMBoe คำนวณโดยการคูณจำนวน MBoed ด้วยจำนวนวันในช่วงเวลานั้น แล้วหารจำนวนนั้นด้วยหนึ่งพัน งบดุล หน่วยเป็นล้านเหรียญสหรัฐ ยกเว้นการแบ่งปันข้อมูล (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) วันที่ 31 ธันวาคม วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2564 2020 สินทรัพย์หมุนเวียน เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5,209 3,329 บัญชีลูกหนี้ สุทธิ 2,335 1,522 สินค้าคงคลัง 584 629 สินทรัพย์จากกิจกรรมบริหารความเสี่ยงด้านราคา — 65 ภาษีเงินได้ค้างรับ — 23 อื่น 456 294 รวม 8,584 5,862 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ คุณสมบัติของน้ำมันและก๊าซ (วิธีความพยายามที่ประสบความสำเร็จ) 67,644 64,793 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์อื่นๆ 4,753 4,479 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ทั้งหมด 72,397 69,272 หัก: ค่าเสื่อมราคาสะสม การพร่อง และค่าตัดจำหน่าย (43,971) (40,673) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ 28,426 28,599 ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 11 2 สินทรัพย์อื่น ๆ 1,215 1,342 สินทรัพย์รวม 38,236 35,805 หนี้สินหมุนเวียน บัญชีที่ใช้จ่ายได้ 2,242 1,681 ภาษีค้างจ่ายที่ต้องชำระ 518 206 เงินปันผลค้างจ่าย 436 217 หนี้สินจากกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านราคา 269 — หนี้ระยะยาวส่วนปัจจุบัน 37 781 หนี้สินตามสัญญาเช่าดำเนินงานส่วนปัจจุบัน 240 295 อื่น 300 280 รวม 4,042 3,460 หนี้สินระยะยาว 5,072 5,035 หนี้สินอื่นๆ 2,193 2,149 ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 4,749 4,859 ภาระผูกพันและภาระผูกพัน ส่วนของผู้ถือหุ้น หุ้นสามัญ $0.01 พาร์ 1,280,000,000 หุ้นที่ออกและ 585,521,512 หุ้น และ 583,694,850 หุ้นที่ออก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ตามลำดับ 206 206 จ่ายเพิ่มเติมในทุน 6,087 5,945 ขาดทุนสะสมอื่นๆ (12) (12) กำไรสะสม 15,919 14,170 หุ้นสามัญที่ถือในกระทรวงการคลัง 257,268 หุ้น และ 124,265 หุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ตามลำดับ (20) (7) ส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด 22,180 20,302 รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 38,236 35,805 งบกระแสเงินสด หน่วยเป็นล้านเหรียญสหรัฐ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) ไตรมาสที่ 4 ปี 2564 ไตรมาสที่ 4 ปี 2563 ไตรมาส 3 ปี 2564 ปีงบประมาณ 2021 ปีงบประมาณ 2020 กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน การกระทบยอดรายได้ (ขาดทุน) สุทธิเป็นเงินสดสุทธิ ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน: รายได้สุทธิ (ขาดทุน) 1,985 337 1,095 4,664 (605) รายการที่ไม่ต้องการ (ให้) เงินสด ค่าเสื่อมราคา ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย 910 870 927 3,651 3,400 การด้อยค่า 206 143 82 376 2,100 ค่าชดเชยตามหุ้น 35 33 51 152 146 ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 122 55 (111) (122) (186) (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ Net 29 6 (1) (17) 47 อื่นๆ, เน็ต (2) 10 2 13 12 ต้นทุนรูแห้ง 43 — 4 71 13 Mark-to-Market Commodity Derivative Contracts รวม (กำไร) ขาดทุน (136) (70) 494 1,152 (1,145) เงินสดสุทธิที่ได้รับจาก (การชำระเงิน) การชำระหนี้ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าสินค้าโภคภัณฑ์ (122) 72 (293) (638) 1,071 อื่นๆ, เน็ต (1) 2 7 7 1 การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของเงินทุนหมุนเวียนและ สินทรัพย์และหนี้สิน อื่น บัญชีลูกหนี้ (182) (464) (145) (821) 467 สินค้าคงคลัง (108) 31 (6) (13) 123 บัญชีที่ใช้จ่ายได้ 341 427 (68) 456 (795) ภาษีค้างจ่ายที่ต้องชำระ 26 (61) 206 312 (49) สินทรัพย์อื่น ๆ (81) (90) 167 (136) 325 หนี้สินอื่นๆ 201 21 (260) (116) 8 การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของเงินทุนหมุนเวียนที่เกี่ยวข้อง กับกิจกรรมการลงทุน (100) (201) 45 (200) 75 เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน 3,166 1,121 2,196 8,791 5,008 การลงทุนกระแสเงินสด การเพิ่มคุณสมบัติของน้ำมันและก๊าซ (949) (785) (846) (3,638) (3,244) ส่วนเพิ่มเติมในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (65) (56) (50) (212) (221) รายได้จากการขายทรัพย์สิน 77 3 8 231 192 การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของเงินทุนหมุนเวียนที่เกี่ยวข้อง กับกิจกรรมการลงทุน 100 201 (45) 200 (75) เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมการลงทุน (837) (637) (933) (3,419) (3,348) การจัดหาเงินทุนกระแสเงินสด เงินกู้ระยะยาว — — — — 1,484 การชำระหนี้ระยะยาว — — — (750) (1,000) เงินปันผลจ่าย (1,406) (220) (820) (2,684) (821) ซื้อหุ้นทุนซื้อคืน (8) (1) (21) (41) (16) เงินสดรับจากตัวเลือกหุ้นที่ใช้สิทธิและ แผนการซื้อหุ้น ของพนักงาน 10 8 — 19 16 ค่าใช้จ่ายในการออกตราสารหนี้ — — — — (3) การชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน (10) (6) (9) (37) (19) เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (1,414) (219) (850) (3,493) (359) ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนต่อเงินสด 1 (2) — 1 — เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น 916 263 413 1,880 1,301 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด 4,293 3,066 3,880 3,329 2,028 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิ้นงวด 5,209 3,329 4,293 5,209 3,329 มาตรการทางการเงินแบบ non-GAAP เพื่อเสริมการนำเสนอผลประกอบการทางการเงินที่จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในสหรัฐอเมริกา (GAAP) การเปิดเผยรายได้ประจำไตรมาสของ EOG และการประชุมทางโทรศัพท์ที่เกี่ยวข้อง สไลด์การนำเสนอของนักลงทุนและสไลด์การนำเสนอสำหรับการประชุมนักลงทุนมีมาตรการทางการเงินบางอย่างที่ ไม่ได้จัดทำหรือนำเสนอตาม GAAP การวัดผลทางการเงินแบบ non-GAAP เหล่านี้อาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง รายได้สุทธิที่ปรับปรุงแล้ว (ขาดทุน) กระแสเงินสดตามดุลยพินิจ กระแสเงินสดอิสระ EBITDAX ที่ปรับปรุงแล้ว หนี้สุทธิ และสถิติที่เกี่ยวข้อง การกระทบยอดของแต่ละมาตรการเหล่านี้กับการวัดผลทางการเงิน GAAP ที่เปรียบเทียบได้โดยตรงที่สุดและการอภิปรายที่เกี่ยวข้องจะรวมอยู่ในตารางในหน้าต่อไปนี้ และยังสามารถพบได้ในส่วน “การกระทบยอดและคำแนะนำ” ของหน้า “นักลงทุน” ของเว็บไซต์ EOG ที่ www.eogresources.com ตามที่กล่าวเพิ่มเติมในตารางในหน้าถัดไป EOG เชื่อว่ามาตรการเหล่านี้อาจเป็นประโยชน์กับนักลงทุนที่ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติของนักวิเคราะห์อุตสาหกรรมบางรายที่ทำการปรับเปลี่ยนมาตรการ GAAP (เช่น เพื่อแยกรายการที่ไม่เกิดซ้ำ) เพื่ออำนวยความสะดวกในการเปรียบเทียบ อื่นๆ ในอุตสาหกรรมของ EOG และผู้ที่ใช้การวัดแบบ non-GAAP ในการคำนวณสถิติบางอย่าง (เช่น ผลตอบแทนจากเงินทุนที่ใช้และผลตอบแทนในส่วนของผู้ถือหุ้น) ใช้ในการประเมินประสิทธิภาพของ EOG EOG เชื่อว่ามาตรการที่ไม่ใช่ GAAP ที่นำเสนอ เมื่อพิจารณาร่วมกับผลประกอบการและการเงินที่จัดทำขึ้นตาม GAAP จะทำให้เกิดความเข้าใจที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นเกี่ยวกับปัจจัยและแนวโน้มที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของบริษัท ตามที่ได้อธิบายไว้ในตารางในหน้าต่อไปนี้ EOG ใช้มาตรการที่ไม่ใช่ GAAP เพื่อวัตถุประสงค์ในการ (i) เปรียบเทียบประสิทธิภาพทางการเงินและการดำเนินงานของ EOG กับประสิทธิภาพทางการเงินและการดำเนินงานของบริษัทอื่นๆ ในอุตสาหกรรม และ (ii) วิเคราะห์ด้านการเงินและการเงินของ EOG ประสิทธิภาพการทำงานข้ามช่วงเวลา มาตรการที่ไม่ใช่ GAAP ที่นำเสนอไม่ควรนำมาพิจารณาแยกกัน และไม่ควรนำมาพิจารณาแทนหรือเป็นทางเลือกแทนรายได้สุทธิ (ขาดทุน) สุทธิที่รายงานของ EOG หนี้ระยะยาว (รวมถึงส่วนปัจจุบันของหนี้ระยะยาว ) เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานและผลลัพธ์ทางการเงินอื่น ๆ ที่คำนวณตาม GAAP มาตรการที่ไม่ใช่ GAAP ที่นำเสนอควรอ่านร่วมกับงบการเงินรวมของ EOG ที่จัดทำขึ้นตาม GAAP นอกจากนี้ เนื่องจากไม่ใช่ทุกบริษัทที่ใช้การคำนวณที่เหมือนกัน การนำเสนอของ EOG เกี่ยวกับการวัดแบบ non-GAAP อาจไม่เปรียบเทียบ และอาจคำนวณแตกต่างจากการวัดที่มีชื่อคล้ายกันที่เปิดเผยโดยบริษัทอื่นๆ รวมถึงบริษัทในเครือด้วย EOG อาจเปลี่ยนแปลงการคำนวณของการวัดแบบ non-GAAP ตั้งแต่หนึ่งรายการขึ้นไปเป็นครั้งคราว ตัวอย่างเช่น เพื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจและการปฏิบัติการ หรือเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของบริษัทในเครือหรือนักวิเคราะห์อุตสาหกรรมอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้น กำไรสุทธิ (ขาดทุน) ที่ปรับปรุงแล้ว หน่วยเงินเป็นล้าน USD ยกเว้นการแบ่งปันข้อมูล (ล้าน) และข้อมูลต่อหุ้น (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) ด้านล่างสำหรับการสนทนาที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม) และเพื่อทำการปรับเปลี่ยนอื่นๆ บางอย่างเพื่อไม่รวมรายการที่ไม่เกิดซ้ำและบางรายการตามที่อธิบายไว้เพิ่มเติมด้านล่าง EOG เชื่อว่าการนำเสนอนี้อาจเป็นประโยชน์สำหรับนักลงทุนที่ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติของนักวิเคราะห์อุตสาหกรรมบางราย ซึ่งปรับรายได้ของบริษัทที่รายงานให้ตรงกับการป้องกันความเสี่ยงกับเดือนที่ชำระราคาการผลิต และทำการปรับเปลี่ยนอื่นๆ บางอย่างเพื่อยกเว้นรายการที่ไม่เกิดซ้ำและรายการอื่นๆ บางรายการ ฝ่ายบริหาร EOG ใช้ข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเปรียบเทียบประสิทธิภาพทางการเงินกับประสิทธิภาพทางการเงินของบริษัทอื่นๆ ในอุตสาหกรรม EOG เชื่อว่าการนำเสนอนี้อาจเป็นประโยชน์สำหรับนักลงทุนที่ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติของนักวิเคราะห์อุตสาหกรรมบางราย ซึ่งปรับรายได้ของบริษัทที่รายงานให้ตรงกับการป้องกันความเสี่ยงกับเดือนที่ชำระราคาการผลิต และทำการปรับเปลี่ยนอื่นๆ บางอย่างเพื่อยกเว้นรายการที่ไม่เกิดซ้ำและรายการอื่นๆ บางรายการ ฝ่ายบริหาร EOG ใช้ข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเปรียบเทียบประสิทธิภาพทางการเงินกับประสิทธิภาพทางการเงินของบริษัทอื่นๆ ในอุตสาหกรรม EOG เชื่อว่าการนำเสนอนี้อาจเป็นประโยชน์สำหรับนักลงทุนที่ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติของนักวิเคราะห์อุตสาหกรรมบางราย ซึ่งปรับรายได้ของบริษัทที่รายงานให้ตรงกับการป้องกันความเสี่ยงกับเดือนที่ชำระราคาการผลิต และทำการปรับเปลี่ยนอื่นๆ บางอย่างเพื่อยกเว้นรายการที่ไม่เกิดซ้ำและรายการอื่นๆ บางรายการ ฝ่ายบริหาร EOG ใช้ข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเปรียบเทียบประสิทธิภาพทางการเงินกับประสิทธิภาพทางการเงินของบริษัทอื่นๆ ในอุตสาหกรรม ไตรมาสที่ 4 ปี 2564 ก่อน หักภาษี ผล กระทบภาษีเงินได้ หลัง หักภาษี กำไร ต่อหุ้นปรับลด รายได้สุทธิที่รายงาน (GAAP) 2,499 (514) 1,985 3.39 การปรับเปลี่ยน: กำไรจากสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสินค้าโภคภัณฑ์ (136) 32 (104) (0.17) เงินสดจ่ายสุทธิสำหรับการชำระสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสินค้าโภคภัณฑ์ (122) 25 (97) (0.17) เพิ่ม: ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ Net 29 (7) 22 0.04 เพิ่ม: การด้อยค่าบางอย่าง — — — — การปรับรายได้สุทธิ (229) 50 (179) (0.30) รายได้สุทธิที่ปรับปรุงแล้ว (Non-GAAP) 2,270 (464) 1,806 3.09 จำนวนหุ้นสามัญเฉลี่ย (GAAP) ขั้นพื้นฐาน 581 เจือจาง 585 จำนวนหุ้นสามัญเฉลี่ย (Non-GAAP) ขั้นพื้นฐาน 581 เจือจาง 585 กำไรสุทธิ (ขาดทุน) ที่ปรับปรุงแล้ว (ต่อ) หน่วยเงินเป็นล้าน USD ยกเว้นการแบ่งปันข้อมูล (ล้าน) และข้อมูลต่อหุ้น (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) ไตรมาสที่ 4 ปี 2563 ก่อน หักภาษี ผล กระทบภาษีเงินได้ หลัง หักภาษี กำไร ต่อหุ้นปรับลด รายได้สุทธิที่รายงาน (GAAP) 428 (91) 337 0.58 การปรับเปลี่ยน: กำไรจากสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสินค้าโภคภัณฑ์ (70) 15 (55) (0.10) เว็บเล่นไพ่ป๊อกเด้ง เงินสดสุทธิที่ได้รับจากการชำระสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสินค้าโภคภัณฑ์ 72 (16) 56 0.10 เพิ่ม: ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ Net 6 (1) 5 0.01 เพิ่ม: การด้อยค่าบางอย่าง 86 (18) 68 0.12 การปรับรายได้สุทธิ 94 (20) 74 0.13 รายได้สุทธิที่ปรับปรุงแล้ว (Non-GAAP) 522 (111) 411 0.71 จำนวนหุ้นสามัญเฉลี่ย (GAAP) ขั้นพื้นฐาน 580 เจือจาง 581 จำนวนหุ้นสามัญเฉลี่ย (Non-GAAP) ขั้นพื้นฐาน 580 เจือจาง 581 ไตรมาส 3 ปี 2564 ก่อน หักภาษี ผล กระทบภาษีเงินได้ หลัง หักภาษี กำไร ต่อหุ้นปรับลด รายได้สุทธิที่รายงาน (GAAP) 1,429 (334) 1,095 1.88 การปรับเปลี่ยน: ขาดทุนจากสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสินค้าโภคภัณฑ์ 494 (108) 386 0.65 เงินสดจ่ายสุทธิสำหรับการชำระสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสินค้าโภคภัณฑ์ (293) 64 (229) (0.39) หัก: กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์, Net (1) — (1) — เพิ่ม: การด้อยค่าบางอย่าง 13 — 13 0.02 การปรับรายได้สุทธิ 213 (44) 169 0.28 รายได้สุทธิที่ปรับปรุงแล้ว (Non-GAAP) 1,642 (378) 1,264 2.16 จำนวนหุ้นสามัญเฉลี่ย (GAAP) ขั้นพื้นฐาน 581 เจือจาง 584 จำนวนหุ้นสามัญเฉลี่ย (Non-GAAP) ขั้นพื้นฐาน 581 เจือจาง 584 กำไรสุทธิ (ขาดทุน) ที่ปรับปรุงแล้ว (ต่อ) หน่วยเงินเป็นล้าน USD ยกเว้นการแบ่งปันข้อมูล (ล้าน) และข้อมูลต่อหุ้น (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) ปีงบประมาณ 2021 ก่อน หักภาษี ผล กระทบภาษีเงินได้ หลัง หักภาษี กำไร ต่อหุ้นปรับลด รายได้สุทธิที่รายงาน (GAAP) 5,933 (1,269) 4,664 7.99 การปรับเปลี่ยน: ขาดทุนจากสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสินค้าโภคภัณฑ์ 1,152 (250) 902 1.54 เงินสดจ่ายสุทธิสำหรับการชำระสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสินค้าโภคภัณฑ์ (638) 138 (500) (0.86) หัก: กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์, Net (17) 9 (8) (0.01) เพิ่ม: การด้อยค่าบางอย่าง 15 — 15 0.03 หัก: สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการออกจากแคนาดา — (45) (45) (0.08) การปรับรายได้สุทธิ 512 (148) 364 0.62 รายได้สุทธิที่ปรับปรุงแล้ว (Non-GAAP) 6,445 (1,417) 5,028 8.61 จำนวนหุ้นสามัญเฉลี่ย (GAAP) ขั้นพื้นฐาน 581 เจือจาง 584 จำนวนหุ้นสามัญเฉลี่ย (Non-GAAP) ขั้นพื้นฐาน 581 เจือจาง 584 ปีงบประมาณ 2020 ก่อน หักภาษี ผล กระทบภาษีเงินได้ หลัง หักภาษี กำไร ต่อหุ้นปรับลด รายงานผลขาดทุนสุทธิ (GAAP) (739) 134 (605) (1.04) การปรับเปลี่ยน: กำไรจากสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสินค้าโภคภัณฑ์ (1,145) 251 (894) (1.55) เงินสดสุทธิที่ได้รับจากการชำระสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสินค้าโภคภัณฑ์ 1,071 (235) 836 1.44 เพิ่ม: ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ Net 47 (10) 37 0.06 เพิ่ม: การด้อยค่าบางอย่าง 1,868 (392) 1,476 2.55 ปรับขาดทุนสุทธิ 1,841 (386) 1,455 2.50 รายได้สุทธิที่ปรับปรุงแล้ว (Non-GAAP) 1,102 (252) 850 1.46 จำนวนหุ้นสามัญเฉลี่ย (GAAP) ขั้นพื้นฐาน 579 เจือจาง 579 จำนวนหุ้นสามัญเฉลี่ย (Non-GAAP) ขั้นพื้นฐาน 579 เจือจาง 581 ปรับรายได้สุทธิต่อหุ้น หน่วยเงินเป็นล้าน USD ยกเว้นข้อมูลการแบ่งปัน (ล้าน) ต่อข้อมูลการแบ่งปัน ข้อมูลปริมาณการผลิต และต่อข้อมูลของ Boe (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) ไตรมาส 3 ปี 2564 ปรับรายได้สุทธิต่อหุ้น (Non-GAAP) 2.16 ราคาที่เกิดขึ้นจริง ไตรมาสที่ 4 ปี 2564 รายได้รวมของหลุมผลิตเฉลี่ยต่อ Boe 58.88 หัก: รายได้ของ Welhead เฉลี่ย 3Q 2564 ต่อ Boe (52.07) ยอดรวม 6.81 คูณด้วย: ไตรมาสที่ 4 ปี 2564 ปริมาณเทียบเท่าน้ำมันดิบ (MMBoe) 79.4 การเปลี่ยนแปลงรายได้ทั้งหมด 541 หัก: ผลประโยชน์ภาษีเงินได้ (ต้นทุน) ที่เรียกเก็บ (ตาม 23%) (124) การเปลี่ยนแปลงของรายได้สุทธิ 416 การเปลี่ยนแปลงในกำไรต่อหุ้นปรับลด 0.71 เงินสดสุทธิที่ได้รับ (จ่าย) จากการชำระหนี้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าสินค้าโภคภัณฑ์ ไตรมาสที่ 4 ปี 2564 เงินสดสุทธิที่ได้รับ (จ่าย) จากการชำระสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสินค้า โภคภัณฑ์ (122) หัก: ผลประโยชน์ภาษีเงินได้ (ต้นทุน) 25 หลังหักภาษี – (ก) (97) ไตรมาส 3 ปี 2564 เงินสดสุทธิรับ (จ่าย) จากการชำระสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสินค้า โภคภัณฑ์ (293) หัก: ผลประโยชน์ภาษีเงินได้ (ต้นทุน) 64 หลังหักภาษี – (ข) (229) การเปลี่ยนแปลงในรายได้สุทธิ – (ก) – (ข) 132 การเปลี่ยนแปลงในกำไรต่อหุ้นปรับลด 0.23 ปริมาณการผลิต ไตรมาสที่ 4 ปี 2564 ปริมาณเทียบเท่าน้ำมันดิบ (MMBoe) 79.4 หัก: ไตรมาส 3 ปี 2564 ปริมาณเทียบเท่าน้ำมันดิบ (MMBoe) (77.7) ยอดรวม 1.7 คูณด้วย: ไตรมาสที่ 4 ปี 2564 คอมโพสิตมาร์จิ้นเฉลี่ยต่อ Boe (Non-GAAP) ( รวมค่าใช้จ่ายในการสำรวจทั้งหมด) (อ้างอิงจากตาราง “รายได้ ต้นทุน และอัตรากำไรต่อบาร์เรล เทียบเท่าน้ำมัน”) 28.74 การเปลี่ยนแปลงในรายได้ 49 หัก: ผลประโยชน์ภาษีเงินได้ (ต้นทุน) ที่เรียกเก็บ (ตาม 23%) (11) การเปลี่ยนแปลงของรายได้สุทธิ 38 การเปลี่ยนแปลงในกำไรต่อหุ้นปรับลด 0.07 ปรับรายได้สุทธิต่อหุ้น (ต่อ) หน่วยเงินเป็นล้าน USD ยกเว้นข้อมูลการแบ่งปัน (ล้าน) ต่อข้อมูลการแบ่งปัน ข้อมูลปริมาณการผลิต และต่อข้อมูลของ Boe (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) ต้นทุนการดำเนินงานต่อ Boe ไตรมาส 3 ปี 2564 ต้นทุนการดำเนินงานทั้งหมดต่อ Boe (Non-GAAP) (รวมถึง ค่าใช้จ่ายในการสำรวจทั้งหมด) (อ้างอิงจากตาราง “รายได้ ต้นทุน และส่วนต่างต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมัน” ) 27.62 หัก: ไตรมาส 3 ปี 2564 ภาษีอื่นๆ นอกเหนือจากรายได้ (3.57) หัก: ต้นทุนการดำเนินงานรวมของไตรมาสที่ 4 ปี 2564 ต่อ Boe (Non-GAAP) (รวม ค่าใช้จ่ายในการสำรวจทั้งหมด) (อ้างอิงจากตาราง “รายได้ ต้นทุน และส่วนต่างต่อบาร์เรล เทียบเท่าน้ำมัน”) (30.14) เพิ่ม: ไตรมาสที่ 4 ปี 2564 ภาษีอื่นๆ นอกเหนือจากรายได้ 3.98 ยอดรวม (2.11) คูณด้วย: ไตรมาสที่ 4 ปี 2564 ปริมาณเทียบเท่าน้ำมันดิบ (MMBoe) 79.4 การเปลี่ยนแปลงรายได้สุทธิก่อนหักภาษี (168) หัก: ผลประโยชน์ภาษีเงินได้ (ต้นทุน) ที่เรียกเก็บ (ตาม 23%) 39 การเปลี่ยนแปลงของรายได้สุทธิ (129) การเปลี่ยนแปลงในกำไรต่อหุ้นปรับลด (0.22) อื่นๆ(1) 0.14 ไตรมาสที่ 4 ปี 2564 รายได้สุทธิต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้ว (Non-GAAP) 3.09 ไตรมาสที่ 4 ปี 2564 จำนวนหุ้นสามัญเฉลี่ย (Non-GAAP) – ปรับลด 585 (1) รวมถึงการรวบรวม การประมวลผล และรายได้ทางการตลาด รายได้อื่น ต้นทุนการตลาด ภาษีอื่นที่ไม่ใช่รายได้ รายได้ (ค่าใช้จ่ายอื่น) ดอกเบี้ยจ่าย และผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในอัตราภาษีเงินได้ที่แท้จริง ปรับรายได้สุทธิต่อหุ้น หน่วยเงินเป็นล้าน USD ยกเว้นข้อมูลการแบ่งปัน (ล้าน) ต่อข้อมูลการแบ่งปัน ข้อมูลปริมาณการผลิต และต่อข้อมูลของ Boe (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) ปีงบประมาณ 2020 รายได้สุทธิต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้ว (Non-GAAP) 1.46 ราคาที่เกิดขึ้นจริง ปีงบประมาณ 2021 รายได้รวมของหลุมผลิตเฉลี่ยต่อ Boe 50.84 หัก: รายได้ของหลุมผลิตเฉลี่ยรวมในปีงบประมาณ 2020 ต่อ Boe (26.42) ยอดรวม 24.42 คูณด้วย: ปีงบประมาณ 2021 ปริมาณเทียบเท่าน้ำมันดิบ (MMBoe) 302.5 การเปลี่ยนแปลงรายได้ทั้งหมด 7,388 หัก: ผลประโยชน์ภาษีเงินได้ (ต้นทุน) ที่เรียกเก็บ (ตาม 23%) (1,699) การเปลี่ยนแปลงของรายได้สุทธิ 5,689 การเปลี่ยนแปลงในกำไรต่อหุ้นปรับลด 9.74 เงินสดสุทธิที่ได้รับ (จ่าย) จากการชำระหนี้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าสินค้าโภคภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2564 เงินสดสุทธิที่ได้รับ (จ่าย) จากการชำระสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสินค้า โภคภัณฑ์ (638) หัก: ผลประโยชน์ภาษีเงินได้ (ต้นทุน) 138 หลังหักภาษี – (ก) (500) ปีงบประมาณ 2020 เงินสดสุทธิที่ได้รับ (จ่าย) จากการชำระสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสินค้า โภคภัณฑ์ 1,071 หัก: ผลประโยชน์ภาษีเงินได้ (ต้นทุน) (235) หลังหักภาษี – (ข) 836 การเปลี่ยนแปลงในรายได้สุทธิ – (ก) – (ข) (1,336) การเปลี่ยนแปลงในกำไรต่อหุ้นปรับลด (2.29) ปริมาณการผลิต ปีงบประมาณ 2021 ปริมาณเทียบเท่าน้ำมันดิบ (MMBoe) 302.5 หัก: ปริมาณเทียบเท่าน้ำมันดิบปีงบประมาณ 2020 (MMBoe) (275.9) ยอดรวม 26.7 คูณด้วย: FY 2021 คอมโพสิตมาร์จิ้นเฉลี่ยต่อ Boe (Non-GAAP) (รวมค่าใช้จ่ายในการสำรวจทั้งหมด) (อ้างอิงจาก ตาราง “รายได้ ต้นทุน และส่วนต่างต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมัน”) 22.64 การเปลี่ยนแปลงในรายได้ 604 หัก: ผลประโยชน์ภาษีเงินได้ (ต้นทุน) ที่เรียกเก็บ (ตาม 23%) (139) การเปลี่ยนแปลงของรายได้สุทธิ 465 การเปลี่ยนแปลงในกำไรต่อหุ้นปรับลด 0.80 ปรับรายได้สุทธิต่อหุ้น (ต่อ) หน่วยเงินเป็นล้าน USD ยกเว้นข้อมูลการแบ่งปัน (ล้าน) ต่อข้อมูลการแบ่งปัน ข้อมูลปริมาณการผลิต และต่อข้อมูลของ Boe (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) ต้นทุนการดำเนินงานต่อ Boe ปีงบประมาณ 2020 ต้นทุนการดำเนินงานทั้งหมดต่อ Boe (Non-GAAP) (รวมถึง ค่าใช้จ่ายในการสำรวจทั้งหมด) (อ้างอิงจากตาราง “รายได้ ต้นทุน และส่วนต่างต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมัน” ) 26.13 หัก: ไตรมาส 3 ปี 2564 ภาษีอื่นๆ นอกเหนือจากรายได้ (1.73) หัก: ปีงบประมาณ 2021 ต้นทุนการดำเนินงานทั้งหมดต่อ Boe (Non-GAAP) (รวม ค่าใช้จ่ายในการสำรวจทั้งหมด) (อ้างอิงจากตาราง “ต้นทุนต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมัน”) (28.20) เพิ่ม: ไตรมาสที่ 4 ปี 2564 ภาษีอื่นๆ นอกเหนือจากรายได้ 3.46 ยอดรวม (0.34) คูณด้วย: ปีงบประมาณ 2021 ปริมาณเทียบเท่าน้ำมันดิบ (MMBoe) 302.5 การเปลี่ยนแปลงรายได้สุทธิก่อนหักภาษี (103) หัก: ผลประโยชน์ภาษีเงินได้ (ต้นทุน) ที่เรียกเก็บ (ตาม 23%) 24 การเปลี่ยนแปลงของรายได้สุทธิ (79) การเปลี่ยนแปลงในกำไรต่อหุ้นปรับลด (0.14) อื่นๆ(1) (0.96) ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้ว (Non-GAAP) 8.61 ปีงบประมาณ 2564 จำนวนหุ้นสามัญเฉลี่ย (Non-GAAP) – ปรับลด 584 (1) รวมถึงการรวบรวม การประมวลผล และรายได้ทางการตลาด รายได้อื่น ต้นทุนการตลาด ภาษีอื่นที่ไม่ใช่รายได้ รายได้ (ค่าใช้จ่ายอื่น) ดอกเบี้ยจ่าย และผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในอัตราภาษีเงินได้ที่แท้จริง กระแสเงินสดตามดุลยพินิจและกระแสเงินสดอิสระ หน่วยเป็นล้านเหรียญสหรัฐ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) ตารางต่อไปนี้กระทบยอดเงินสดสุทธิที่จัดหาโดยกิจกรรมดำเนินงาน (GAAP) เป็นกระแสเงินสดตามดุลยพินิจ (Non-GAAP) EOG เชื่อว่าการนำเสนอนี้อาจเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนที่ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติของนักวิเคราะห์อุตสาหกรรมบางรายที่ปรับเงินสดสุทธิที่ได้จากกิจกรรมการดำเนินงานสำหรับค่าใช้จ่ายในการสำรวจ (ไม่รวมค่าชดเชยตามสต็อก) การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของเงินทุนหมุนเวียนและสินทรัพย์และหนี้สินอื่น ๆ การเปลี่ยนแปลง ในองค์ประกอบของเงินทุนหมุนเวียนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการลงทุนและการจัดหาเงินทุน และการปรับปรุงอื่นๆ บางอย่างเพื่อไม่รวมรายการที่ไม่เกิดซ้ำและรายการอื่นๆ บางรายการตามที่อธิบายเพิ่มเติมด้านล่าง EOG กำหนดกระแสเงินสดอิสระ (Non-GAAP) สำหรับช่วงเวลาที่กำหนดเป็นกระแสเงินสดตามดุลยพินิจ (Non-GAAP) (ดูด้านล่างการกระทบยอด) สำหรับช่วงเวลาดังกล่าวหักด้วยค่าใช้จ่ายที่เป็นเงินสดทั้งหมด (ก่อนการเข้าซื้อกิจการ) ที่เกิดขึ้น (Non-GAAP) ในช่วงเวลาดังกล่าว ดังที่แสดงไว้ด้านล่าง การจัดการ EOG ใช้ข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเปรียบเทียบภายในอุตสาหกรรม ไตรมาสที่ 4 ปี 2564 ไตรมาส 3 ปี 2564 ไตรมาสที่ 4 ปี 2563 ปีงบประมาณ 2021 ปีงบประมาณ 2020 เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน (GAAP) 3,166 2,196 1,121 8,791 5,008 การปรับเปลี่ยน: ค่าใช้จ่ายในการสำรวจ (ไม่รวม ค่าชดเชยตามสต็อก) 37 39 36 133 126 การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของเงินทุนหมุนเวียนและ สินทรัพย์และหนี้สินอื่น บัญชีลูกหนี้ 182 145 464 821 (467) สินค้าคงคลัง 108 6 (31) 13 (123) บัญชีที่ใช้จ่ายได้ (341) 68 (427) (456) 795 ภาษีค้างจ่ายที่ต้องชำระ (26) (206) 61 (312) 49 สินทรัพย์อื่น ๆ 81 (167) 90 136 (325) หนี้สินอื่นๆ (201) 260 (21) 116 (8) การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของเงินทุนหมุนเวียน ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการลงทุน 100 (45) 201 200 (75) ภาษีเงินได้ไม่หมุนเวียนอื่น – ลูกหนี้สุทธิ — — — — 113 กระแสเงินสดตามดุลยพินิจ (Non-GAAP) 3,106 2,296 1,494 9,442 5,093 กระแสเงินสดตามดุลยพินิจ (Non-GAAP) – เปอร์เซ็นต์ ที่เพิ่มขึ้น 108% 85% กระแสเงินสดตามดุลยพินิจ (Non-GAAP) 3,106 2,296 1,494 9,442 5,093 น้อย: รวมรายจ่ายทุนที่เป็นเงินสดก่อนการเข้าซื้อกิจการ (Non-GAAP) (ก) (1,057) (935) (828) (3,909) (3,490) กระแสเงินสดอิสระ (Non-GAAP) 2,049 1,361 666 5,533 1,603 (a) ดูการกระทบยอดรายจ่ายทั้งหมด (GAAP) ด้านล่างเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนที่เป็นเงินสดทั้งหมดก่อนการเข้าซื้อกิจการ (Non-GAAP): ไตรมาสที่ 4 ปี 2564 ไตรมาส 3 ปี 2564 ไตรมาสที่ 4 ปี 2563 ปีงบประมาณ 2021 ปีงบประมาณ 2020 รายจ่ายทั้งหมด (GAAP) 1,137 962 1,107 4,255 4,113 น้อย: ต้นทุนการเกษียณอายุของสินทรัพย์ (71) (8) (48) (127) (117) ต้นทุนการได้มาซึ่งไม่ใช่เงินสดของทรัพย์สินที่ยังไม่ได้พิสูจน์ (8) (15) (69) (45) (197) สัญญาเช่าการเงินที่ไม่ใช่เงินสด — — (101) (74) (174) ต้นทุนการได้มาซึ่งทรัพย์สินที่พิสูจน์แล้ว (1) (4) (61) (100) (135) รวมค่าใช้จ่ายทุนเงินสดก่อนการเข้าซื้อกิจการ (Non-GAAP) 1,057 935 828 3,909 3,490 กระแสเงินสดตามดุลยพินิจและกระแสเงินสดอิสระ (ต่อ) หน่วยเป็นล้านเหรียญสหรัฐ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) ปีงบประมาณ 2019 ปีงบประมาณ 2018 ปีงบประมาณ 2017 เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน (GAAP) 8,163 7,769 4,265 การปรับเปลี่ยน: ค่าใช้จ่ายในการสำรวจ (ไม่รวมค่าชดเชยตามสต็อก) 113 125 122 การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของเงินทุนหมุนเวียนและสินทรัพย์และหนี้สินอื่น บัญชีลูกหนี้ 92 368 392 สินค้าคงคลัง (90) 395 175 บัญชีที่ใช้จ่ายได้ (169) (439) (324) ภาษีค้างจ่ายที่ต้องชำระ (40) 92 64 สินทรัพย์อื่น ๆ (358) 125 659 หนี้สินอื่นๆ 57 (11) 90 การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของเงินทุนหมุนเวียนที่เกี่ยวข้องกับ กิจกรรม การลงทุนและการจัดหาเงินทุน 115 (301) (90) ภาษีเงินได้ไม่หมุนเวียนอื่น – สุทธิ (เจ้าหนี้) ลูกหนี้ 239 149 (513) กระแสเงินสดตามดุลยพินิจ (Non-GAAP) 8,122 8,272 4,840 กระแสเงินสดตามดุลยพินิจ (Non-GAAP) – เปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้น (ลดลง) -2% 71% 76 % กระแสเงินสดตามดุลยพินิจ (Non-GAAP) 8,122 8,272 4,840 น้อย: รวมรายจ่ายทุนที่เป็นเงินสดก่อนการเข้าซื้อกิจการ (Non-GAAP) (ก) (6,234) (6,172) (4,228) กระแสเงินสดอิสระ (Non-GAAP) 1,888 2,100 612 (a) ดูการกระทบยอดรายจ่ายทั้งหมด (GAAP) ด้านล่างเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนที่เป็นเงินสดทั้งหมดก่อนการเข้าซื้อกิจการ (Non-GAAP): รายจ่ายทั้งหมด (GAAP) 6,900 6,706 4,613 น้อย: ต้นทุนการเกษียณอายุของสินทรัพย์ (186) (70) (56) รายจ่ายที่มิใช่เงินสดของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์อื่น (2) (1) — ต้นทุนการได้มาซึ่งไม่ใช่เงินสดของทรัพย์สินที่ยังไม่ได้พิสูจน์ (98) (291) (256) สัญญาเช่าการเงินที่ไม่ใช่เงินสด — (48) — ต้นทุนการได้มาซึ่งทรัพย์สินที่พิสูจน์แล้ว (380) (124) (73) รวมค่าใช้จ่ายทุนเงินสดก่อนการเข้าซื้อกิจการ (Non-GAAP) 6,234 6,172 4,228 กระแสเงินสดตามดุลยพินิจและกระแสเงินสดอิสระ (ต่อ) หน่วยเป็นล้านเหรียญสหรัฐ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) ปีงบประมาณ 2559 ปีงบประมาณ 2015 ปีงบประมาณ 2014 ปีงบประมาณ 2556 ปีงบประมาณ 2555 เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน (GAAP) 2,359 3,595 8,649 7,329 5,237 การปรับเปลี่ยน: ค่าใช้จ่ายในการสำรวจ (ไม่รวมค่าชดเชยตามสต็อก ) 104 124 158 134 158 Changes in Components of Working Capital and Other Assets and Liabilities Accounts Receivable 233 (641) (85) 24 179 Inventories (171) (58) 162 (53) 157 Accounts Payable 74 1,409 (544) (179) 17 Accrued Taxes Payable (93) (12) (16) (75) (78) Other Assets 41 (118) 14 110 119 Other Liabilities 16 66 (75) 20 (36) Changes in Components of Working Capital Associated with Investing and Financing Activities 156 (500) 103 51 (74) Excess Tax Benefits from Stock-Based Compensation 30 26 99 56 67 Discretionary Cash Flow (Non-GAAP) 2,749 3,891 8,465 7,417 5,746 Discretionary Cash Flow (Non-GAAP) – Percentage Increase (Decrease) -29 % -54 % 14 % 29 % Discretionary Cash Flow (Non-GAAP) 2,749 3,891 8,465 7,417 5,746 Less: Total Cash Capital Expenditures Before Acquisitions (Non-GAAP) (a) (2,706) (4,682) (8,292) (7,102) (7,540) Free Cash Flow (Non-GAAP) 43 (791) 173 315 (1,794) (a) See below reconciliation of Total Expenditures (GAAP) to Total Cash Capital Expenditures Before Acquisitions (Non-GAAP): Total Expenditures (GAAP) 6,554 5,216 8,632 7,361 7,754 Less: Asset Retirement Costs 20 (53) (196) (134) (127) Non-Cash Expenditures of Other Property, Plant and Equipment (17) — — — (66) Non-Cash Acquisition Costs of Unproved Properties (3,102) — (5) (5) (20) Acquisition Costs of Proved Properties (749) (481) (139) (120) (1) Total Cash Capital Expenditures Before Acquisitions (Non- GAAP) 2,706 4,682 8,292 7,102 7,540